Serbian English
 • Programi

  Artimedia je srednja škola u trajanju od četiri godine u okviru koje se nudi više programa različitih obrazovnih profila:

   

  STRUČNO-UMETNIČKI SMEROVI:

   

  - Saradnik u dramskoj umentosti-ogled,

  - Saradnik u muzičkoj umetnosti-ogled,

  - Novinar saradnik,

   

  GIMNAZIJA

   

  - Opšti tip programa gimnazije

   

  ___________________________________________________________________________

   

  STRUČNO - UMETNIČKI OBRAZOVNI PROFILI

   

  Nastavnim planom i programom stručno-umetničkih obrazovnih profila predviđena je paralelna realizacija OPŠTEOBRAZOVNIH i STRUČNIH NASTAVNIH PREDMETA.

   

  Opšte-obrazovni nastavni predmeti su zajednički za sva tri obrazovna profila.

   

  Sadržaji programa opšte obrazovnih predmeta ostvaruju se u skladu sa Pravilnikom o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje.

   

  Fond časova opšte-obrazovnih nastavnih predmeta garantuje mogućnost upisa na neumetničke fakultete, odnosno, fakultete koji za bazu imaju društvene i humanističke nauke.

   

  U  I i II razredu, bez obzira na inicijalne želje učenika sa kojima su došli u Artimediju, svi učenici imaju zajedničke stručne- umetničke nastavne predmete:

  LIKOVNA KULTURA (istorija umetnosti), KULTUROLOGIJA, DRAMATURGIJA, PRODUKCIJA U KULTURI I MEDIJIMA i MULTIMEDIJA.

   

  Kroz nastavni program zajedničkih stručnih nastavnih predmeta kao i palete vannastavnih sadržaja koje realizuju usko-stručni predavači, učenici se profilišu, istražuju se njihovi realni afiniteti i potencijali. Na ulasku u III razred, Artimedia daje stručno mišljenje o učeniku kao i preporuku za izbor smera sa definisanim uskostručnim nastavnim predmetima. Roditelji donose konačnu odluku o izboru smera.

   

  Stručni umetnički predmeti za smer Saradnik u dramskoj umetnosti, u III i IV razredu su:

  GLUMA, REŽIJA, KAMERA, MONTAŽA, SCENARIO, SCENOGRAFIJA, ISTORIJA POZORIŠTA I FILMA i LIKOVNA KULTURA (istorija umetnosti).

   

  Stručni umetnički predmeti za smer Saradnik u muzičkoj umetnosti, u III i IV razredu su:

  PEVANJE, SOLFEĐO, HARMONIJA, PRIMENJENA MUZIKA, SNIMANJE I OBRADA ZVUKA, OSNOVI SNIMANJA MUZIKE, OSNOVI MUZIČKE PRODUKCIJE i LIKOVNA KULTURA (istorija umetnosti).

   

  Stručni umetnički predmeti za smer Novinar saradnik, u III i IV razredu su:

  UVOD U NOVINARSTVO, RETORIKA I NOVINARSKA ETIKA, KOMUNIKOLOGIJA, NOVINARSTVO, NOVINARSKI ŽANROVI, STILISTIKA, ODNOSI SA JAVNOŠĆU i LIKOVNA KULTURA (istorija umetnosti).

   

  Predviđeni fond časova stručnih predmeta omogućava adekvatnu pripremu učenika srednje škole ARTIMEDIA za upis na srodne fakultete. 

   

   

  GIMNAZIJA - OPŠTI SMER 

   

  Nastavni plan i program se realizuje na osnovu Pravilnika Ministartsva prosvete Republike Srbije o nastavnom planu i programu za gimnaziju.

   

  Primenom savremenih metoda učenja, najnovijih tehnoloških dostignuća, rada u malim grupama, mentorskog  rada, individualiziranog i interdisciplinarnog pristupa u radu sa učenicima, Srednja škola ARTIMEDIA održava visok nivo kvaliteta obrazovanja.

   

  Učenicima koji realizuju program opšteg tipa gimanzije u srednjoj školi Artimedia se omogućava visoki nivo kvaliteta rada i  organizacije nastave koja podrazumeva rad u manjim grupama sa akcentom na individualizirani i diferencirani pristup u radu sa učenicima.

   

  Uz već postojeću lepezu oglednih obrazovnih profila koje ima srednja škola Artimedia i definisan celodnevni boravak koji između ostalog sadrži visoko-kvalitativno postavljen program vannastavnih aktivnosti, učenici opšteg tipa gimnazije imaju mogućnost da u istoj školi, „pod istim krovom“, razvijaju svoje umetničko - stručne afinitete uz rad sa uskostručnim nastavnicima oglednih profila srednje škole Artimedia. Rad u okviru vannastavnih segmenta rada škole uz stručno rukovođenje od strane nosioca nastavnog procesa oglednih profila, učenicima pruža najviši stepen provere ličnih sposobnosti, afiniteta i talenata čime se stavljaju u poziciju da lakše prepoznaju konačnu odluku po pitanju izbora budućeg fakulteta i profesije.

   

  Share